Start_Time(); // inits time function new_update($str_start, $str_end) { $str_start = strtotime($str_start); $str_end = strtotime($str_end); $nseconds = $str_start-$str_end; $ndays = round($nseconds / 86400); return $ndays; echo $ndays; } ?> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจราชการในจังหวัดสงขลา


นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 และคณะฯ  ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2556   โดยมีกำหนดการ ดังนี้   
• วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าและนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ ห้องประชุมศูนย์บริหารการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.)  และในภาคบ่าย ผู้ตรวจราชการฯ และคณะจะร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสาธารณสุขและผู้รับการนิเทศฯของจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
• วันที่ 20 มิถุนายน 2556  ภาคเช้า : คณะ ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา ณ ห้องประชุมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ ห้องประชุมศูนย์บริหารการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.)    ภาคบ่าย : ผู้ตรวจราชการฯ และ คณะ    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คป.สอ.สะเดา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสะเดา และตรวจเยี่ยม รพ.สต.คลองรำ อ.สะเดา จ.สงขลา 
•  วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ผู้ตรวจราชการฯ และ คณะผู้นิเทศงานบูรณาการ(ยาเสพติด) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ แบบบูรณาการ(ยาเสพติด) และ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุม“ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” อาคารผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลสงขลา
*****แหล่งข่าวโดย : ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา /นายทีปวัฑฒ์ มีแสง รายงานฯ

   วันที่ : 2013-06-20 17:44:05 อ่าน : 44807   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 2009 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201]»