Start_Time(); // inits time function new_update($str_start, $str_end) { $str_start = strtotime($str_start); $str_end = strtotime($str_end); $nseconds = $str_start-$str_end; $ndays = round($nseconds / 86400); return $ndays; echo $ndays; } ?> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 
สสจ.สงขลา จัดประชุมสื่อจังหวัดสงขลา ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ        ได้จัดประชุมสื่อจังหวัดสงขลา ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก  เมื่อเช้า (10 ก.ย.56) ณ ห้องสมิหลา โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า  สถานการณ์โรคไข้เลือดอออกของจังหวัดสงขลา มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปี 2556  ซึ่งขณะนี้มีอัตราผู้ป่วยเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศและยังคงมีแนวโน้มจะเกิดการแพร่ระบาดต่อไปได้ เนื่องจากมีปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยจากฝนตกในระยะนี้ ประกอบกับยังมีรายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอต่างๆอย่างต่อเนื่อง และบางอำเภอมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ในการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการระมัดระวังป้องกัน และดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม   ในการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ  ทั้งนี้ สื่อมวลชนและสื่อชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน   เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรค ความรุนแรงและผลกระทบการป้องกันควบคุมโรค และการร่วมมือของคนในชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค  ทั้งสาเหตุจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับประชาชนยังมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดอออกไม่เหมาะสมและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชน ให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  โดยผ่านเครือข่ายแกนนำสื่อมวลชน/ สื่อชุมชนที่เป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสาร ไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นผู้กระตุ้นและจูงใจประชาชน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดอออกอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีประชาชนป่วยและเสียชีวิตด้วยโรค   ไข้เลือดอออกเพิ่มขึ้น และให้สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคได้โดยเร็วที่สุด

*** แหล่งข่าว โดย รัตติภรณ์ บุญทัศน์  / ฝ่ายสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  สสจ.สงขลา 

   วันที่ : 2013-09-13 09:51:32 อ่าน : 25579   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 2062 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207]»