Start_Time(); // inits time function new_update($str_start, $str_end) { $str_start = strtotime($str_start); $str_end = strtotime($str_end); $nseconds = $str_start-$str_end; $ndays = round($nseconds / 86400); return $ndays; echo $ndays; } ?> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๑๒ จัดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข


สำนักงานเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 ได้จัดมหกรรมวิชาการสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12  ปี 2556  ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสรรค์ สุขภาวะ” เมื่อวันที่ 12-20 กันยายน 2556     ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. 
อ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมี นพ.ยอร์น จิรนคร สาธารณสุขนิเทศเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 เป็นประธานพิธีเปิดฯผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบล จาก 7 จังหวัด (ตรัง, พัทลุง,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และสงขลา) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการสร้างเครือข่ายผู้รู้จากการปฏิบัติ สร้างผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กิจกกรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยผลการประกวดมี ดังนี้
  1. ประเภท Oral  Presentation  กลุ่ม โรงพยาบาล  รพศ./รพท. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
 นางอรอุมา  พินธ์สุวรรณ์   จากโรงพยาบาลสตูล  ชื่อผลงาน ตามรอย..ไอ.ซี.ยู..ร่วมใจ WHAP+SHIP ลด VAP+MDR
2. ประเภท Oral  Presentation  กลุ่ม โรงพยาบาล  รพช.  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมนัสมีน  เจ ะโนะ  จากโรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัด ปัตตานี  ชื่อผลงาน  Prevent and  Reduce  LBW
  3. ประเภท  Oral   Presentation  กลุ่ม  PCU / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมันโซร์  ดอเลาะ    จากรพ.สต.คลองน้ำใส  จังหวัดยะลา ชื่อผลงาน คลองน้ำใสโมเดล :  การแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก
  4. ประเภท  Poster Presentation กลุ่มโรงพยาบาล รพศ/รพท.  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววิชชารินี  บุญสนอง จากโรงพยาบาลปัตตานี  จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยได้รับยา SK
  5. ประเภท  Poster Presentation กลุ่ม โรงพยาบาลรพช. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางอุไรวรรณ  จินตรัตน์                                                    จากโรงพยาบาลควนกาหลง   จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน แก้ไม่ตก......เรื่องตกเลือด
  6. ประเภท  Poster   Presentation  กลุ่ม  PCU / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฮัสนาน  หะยีเจ๊ะเล๊าะ     จากรพ.สต.บ้านเจ๊ะเก  จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน การขับเคลื่อน PCA (Happy  PCA โมเดลเจ๊ะเก)
  7.ประเภทนวัตกรรม กลุ่มรพศ./รพท. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิทธิพร   จองเซ่ง จากโรงพยาบาลพัทลุง ชื่อผลงาน นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Condensate return system)
  8. ประเภท  นวัตกรรม  กลุ่ม  รพช.   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางเนตรชนก   จุละวรรณโณ   จากรพ.สะเดา   จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน เครื่องล้างสายยางมหัศจรรย์
9. ประเภท  นวัตกรรม  กลุ่ม  PCU / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (การประกวดประเภทที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ได้แก่ นายประกาศิต  เพชรกาฬ  จากPCU กำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน หนอนตายหยาก  ภูมิปัญญาไทย ต้านภัยไข้เลือดออก
  10. ประเภท  เรื่องเล่า  กลุ่ม  รพศ/รพท   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุกันติมา   ทวีทอง จาก รพศ.ยะลา ชื่อผลงาน หนูน้อยหมวกแดง
  11. ประเภท  เรื่องเล่า กลุ่ม  รพช. ภก.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่   พัชรมณฑน์   ศรีจำนงค์    รพ.เขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง ชื่อผลงาน โผ ไม่ใช่พม่า
  12. ประเภท  เรื่องเล่า กลุ่ม  PCU / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางจุฑารัตน์  บุญชัยยะ  จาก รพ.สต.ละหาร   จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน รอยยิ้มที่หัวใจ...ของแบดอฮิง
  13. ประเภท  Photo Voice  กลุ่ม  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจุฬีพรรณ การุโณ      จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน อย่าทิ้งหนูน่ะ
  14. ประเภท  Photo Voict  กลุ่ม  รพช.  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสารีนา ปากบารา   จาก รพ.แม่ลาน  จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อลูกรักฟันดี
  15. ประเภท  Photo Voict  กลุ่ม  PCU / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอับดุลอาซิ อับดุลรอมัน  จากรพ.สต.บ้านสะโล จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน ถึงจะแก่ แต่ก็เก๋า ถึงจะเฒ่า แต่ก็แม่น
  16. ประเภท  หนังสั้น  กลุ่ม รพศ/รพท (การประกวดประเภทที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้แก่ นางสายใจ  นกหนู จากรพ.นราธิวาสราชนครินทร์  จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน ของขวัญ
  17. ประเภท  หนังสั้น  กลุ่ม  รพช รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางจินตนา  โต๊ะนากายอ จาก รพ.ศรีสาคร    จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน ไม่ฉีดวัคซีน…..อันตรายถึงชีวิต                                                             
   18. ประเภท  หนังสั้น  กลุ่ม  PCU / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายศิลา ตระกูลปัญญา   จาก รพ.สต.บ้านใหม่  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน จะอยู่อย่างไร…ถ้าไม่มีเธออยู่  (You “ ll Never walk alone)


*** แหล่งข่าว โดย รัตติภรณ์ บุญทัศน์  ฝ่ายสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  สสจ.สงขลา / 25 กย.56 ***

   วันที่ : 2013-09-25 14:37:51 อ่าน : 32124   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 2009 ระเบียน หน้า «[1][2]3[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201]»