Start_Time(); // inits time function new_update($str_start, $str_end) { $str_start = strtotime($str_start); $str_end = strtotime($str_end); $nseconds = $str_start-$str_end; $ndays = round($nseconds / 86400); return $ndays; echo $ndays; } ?> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 
สสจ.สงขลา เชิญชมและร่วมกิจกรรมสุขภาพในนิทรรศการฯ งานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ เปิดบู๊ทนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพโดยคลินิคไร้พุง นวดเท้าเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้สโลแกน “ สุขภาพดี สร้างได้ ด้วยตัวเรา ”
นายแพทย์ศิริชัย  ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า ในปีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดบู๊ทนิทรรศการในนามของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานงานกาชาดและงานประจำปี จ.สงขลา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2556 ณ บริเวณสนามสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อร่วมรณรงค์สร้างกระแสสุขภาพ ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคที่กำลังเป็นปัญหาในจังหวัดสงขลาขณะนี้ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สุขภาพช่องปาก สุขภาพจิตและยาเสพติด และโรคเอดส์ กำหนดให้มีทั้ง การบริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการให้ความรู้แบบสนุกสนาน และกิจกรรมการสาธิต  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นช่วงเวลา ดังนี้ 
27 - 29 มิ.ย. 56 – กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีคลินิกไร้พุง ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้เครื่องอินบอดี้ พร้อมให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สาธิตเมนูอาหารลดโรค ให้ชิมฟรี( โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา) การออกกำลังกาย และนิทรรศการเรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
30 มิ.ย.-2 ก.ค. 56 – กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและสุขภาพแรงงานต่างด้าว –มีกิจกรรมเรียนรู้การป้องกันไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จาก สคร.12 สงขลา และบ้านสุขสันต์สงขลา ร่วมดำเนินการฯ 
3 - 4 ก.ค. 56 – กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมทันตสุขภาพ มีการประกวดหนูน้อยฟันสวย บริการตรวจฟัน พร้อมด้วยกิจกรรมและเกมส์ด้านทันตสุขภาพ
5 -6 ก.ค. 56 – กิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพจิต ยาเสพติดและเอดส์ มีบริการประเมินความเครียดและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีการใช้ถุงยางอนามัยสตรี กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และการป้องกันยาเสพติด 
27 มิ.ย. -  6 ก.ค. 56 บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ทุกวัน ชั่วโมงละ 99 บาท โดยทีมเครือข่ายแพทย์แผนไทย จาก ร.พ.สงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมด บริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับบริการสุขภาพและร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจากบู๊ทนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานงานกาชาดและงานประจำปี จ.สงขลา ครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป.. “ สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา” ... “ป้องกันยุงกัด กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ” **** แหล่งข่าวโดย ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/ทีปวัฑฒ์  มีแสง รายงานฯ 

   วันที่ : 0000-00-00 18:19:16 อ่าน : 48589   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 2062 ระเบียน หน้า «[1][2][3]4[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207]»