หัวข้อข่าว : สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

      ด้วย จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องสำรองไฟ  
ตามรายละเอียดดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน  25  ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่าดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา   ณ   วันที่ประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ จังหวัดสงขลา ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจังหวัดสงขลา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2556   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  
ณ งานก่อสร้างและพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานก่อสร้างและพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา    
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.skho.moph.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 2419  ในวันและเวลาราชการ
จังหวัดสงขลา 
      เอกสารแนบ :

   วันที่ : 2013-05-30 14:36:39 อ่าน : 7598   
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 306 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]»