วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 04/04/2566 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดา (แห่งใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา 

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)

3. นายอำเภอสะเดา กล่าวต้อนรับ และ แนะนำด่านศุลกากรสะเดา และมอบของที่ระลึกแก่นายด่านศุลกากรสะเดา  


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข. (ไม่มีการประชุม)
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  3.2 แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สทิงพระ)
  3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนตำบล
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
  4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 แนวทางการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ
  (ผู้นำเสนอ พญ.นิศาชล ทองคำ รพ.หาดใหญ่)
  6.2 9 รายการยา รองรับการพัฒนา Service plan
  (ผู้นำเสนอ นายธรรมชน ฉายบุญชยภัทร ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
  7.1 แผนพัฒนา รพ.ปาดังเบซาร์/สะเดา
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.1 แอมโมเนียรั่ว
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.2 รายงาน SAT สถานการณ์ปกติ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.3 ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม/งบลงทุน/งบประมาณ
  
  9.3.1 งบลงทุน/งบประมาณ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป (CFO))
  9.3.2 งบค่าเสื่อม
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป (CFO))
  9.4 Service plan หัวใจ
  (ผู้นำเสนอ พญ.วิชชุดา ดอนสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.หาดใหญ่ (CSO))
  9.5 ความก้าวหน้าการดำเนินงานครรภ์เสี่ยงจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (CPPO))
  9.6 ความครอบคลุมการเจาะ HCT ในทารก และการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (CPPO))
  9.7 เด็กพัฒนาการล่าช้า เข้าสู่ TEDA4I
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (CPPO))
  9.8 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 9 ด้าน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (CPPO))
  9.9 ความก้าวหน้าการดำเนินงานดิจิทัลทางการแพทย์
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ (CIO))
  9.10 ความก้าวหน้าการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง/การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO))
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 การดำเนินยาเสพติด NCD
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ)
  10.3 สรุปผลการอนุมัติโครงการ รอบ 6 เดือน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
  10.4 การดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
  10.5 ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ)
  10.6 การประเมิน EMS ( Environment /Modernization /Smart service)
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
  10.8 การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  10.9 กำหนดการและมอบหมายภารกิจ งานวิชาการ ประจำปี 2566
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ