วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2566
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 6/2566
วันที่ 01/06/2566 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สสจ.สงขลา ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม :

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ :

ไฟล์รายงานการประชุม :

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา 

 2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
   1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ นายวรัตถ์ ศิริชา)
   1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
  (ผู้นำเสนอ นายวรัตถ์ ศิริชา)
   1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  3.2 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  3.3 การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง และการจัดซื้อ FIT Test
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน
  (ผู้นำเสนอ นางวิไลวรรณ สาครินทร์ (ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด))
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.1 แผนการขึ้นหน่วยบริการของ สสอ.คลองหอยโข่ง
  (ผู้นำเสนอ สสอ.คลองหอยโข่ง)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.2 รายงาน SAT สถานการณ์ปกติ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.3 ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ (CFO))
  9.4 Service plan สาขาอายุรกรรม
  (ผู้นำเสนอ พญ.ชุติมา จิระนคร นายแพทย์เชี่ยวชาญรพ.หาดใหญ่ (CSO))
  9.5 Service plan สาขาศัลยกรรม
  (ผู้นำเสนอ CSO)
  9.6 ความครอบคลุมการเจาะ HCT ในทารก และการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก / ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 9 ด้าน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (CPPO))
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 แนวทางการดำเนินงานองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MOPH - 4T
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
  วาระเอกสาร
  
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ