กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ว1567

การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว1567 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2565

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 2565 ว-1567สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 หลักเกณฑ์ฯ เชี่ยวชาญ แก้ไข26กย2565.pdf 3.28 MB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 375