กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระหว่างลา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว6202 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในนะดับที่สูงขึ้นระหว่างลา


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ว6202 ลว7พย2565 เลื่อนระหว่างลา.pdf 2.26 MB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 291