กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว7318 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดทำเอกสารการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ว7318-ลว23ธค2565 ประเมินผลงานนวคอม.pdf 303.75 KB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 291