กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ระดับเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการย้ายหรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0208.08/ว554 
ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ว-554-ลว.-23-ม.ค.-66 ย้ายโอนเชี่ยวชาญ.pdf 1.56 MB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 358