กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการจัดทำข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

แนวทางการจัดทำข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0208.08/ว535 ลว. 23 ม.ค. 2566

แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 291