สธ.สงขลา เชิญชวนร่วมรณรงค์ “To protect everyone’s health, protect everyone’s rights” ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน “เยาวชน…ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสังคมไม่เลือกปฏิบัติ”

       นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่าวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นวันยุติการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีกฎหมาย นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเพศสภาวะ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและขัดขวางการเข้าถึงบริการการตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี การป้องกันและการดูแลรักษาเอชไอวี ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกป้องสิทธิและการยกเลิกกฎหมายที่คุกคามสิทธิมนุษยชน จึงเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ โดยในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “To protect everyone’s health, protect everyone’s rights : ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน” โดยมีแนวทางการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติในทุกด้านและทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการปกป้องสิทธิ ปกป้องสุขภาพของประชาชนทุกคน และยุติปัญหาเอดส์ โดยมุ่งให้เยาวชนเป็นผู้นำปกป้องสิทธิ สร้างความเข้าใจ และความตระหนัก มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ ซึ่งทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกัน และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สามารถปกป้องสิทธิของตนเองหากถูกละเมิดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์และเพศสภาวะ ส่งผลให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ตีตราตนเองและยอมรับที่จะเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

      สำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่ามีผู้ป่วยเอดส์สะสมจำนวน 13,772 ราย รายงานว่าเสียชีวิต 3,856 ราย พบมากเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 25 – 49 ปี (57.93) , รองลงมากลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป (38.13) กลุ่มอายุ 20 – 24 ปี (3.55) อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอหาดใหญ่ รองลงมาอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอนาทวี มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 90.15, 83.24 และ 42.65 ตามลำดับ    

      ทั้งนี้ ในโอกาสวันยุติการเลือกปฏิบัติ ขอเชิญชวนประชาชนและเยาวชนร่วมรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สานพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ยุติการเลือกปฏิบัติ ยุติเอดส์ประเทศไทย พร้อมติดแฮชแท็ก #ทุกคนเท่ากัน #ไม่เลือกปฏิบัติ #changeforall เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ทุกคน ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ  สร้างความเข้าใจ ความตระหนักว่าเอชไอวี หรือเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้ และมีความเท่าเทียม เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยประชาชนทั่วไปสามารถรับการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน ได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง สำหรับประชาชนทั่วไปที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 รับการคัดกรองโรคไวรัสตับบีและซี ได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หากมีข้อสงสัยสามารถรับคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

                                                                                                                                                                  ***ฝ่ายปฐมภูมิ สุขภาพภาคประชาชนและสื่อสารองค์กร/สสจ.สงขลา***

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 352