MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)

7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 MOIT11 6. บันทึกข้อความรายงาน.pdf 608.78 KB
2 MOIT11 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf 61.81 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369