ยินดีกับ อสม. ดีเด่น จังหวัดสงขลา ระดับจังหวัด ภาค เขต และระดับชาติ ประจำปี 2567

ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 2567
“อสม.ทั่วไทย ร่วมใจ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุกกลุ่มวัย”

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ กรุงเทพฯ

 จำนวน 14 สาขา ดังนี้  

อสม. ดีเด่น ระดับชาติ - สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก นางรอมือละ กะเส็มมิ รพ.สต.เมาะลาแต อ.สะบ้าย้อย

                                - สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ นายเจะอุเส็น โต๊ะสา หน่วยบริการปฐมภูมิ

                                  รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี อ.นาทวี

อสม. ดีเด่น ระดับเขต - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางเบญจพร รัตนชล รพ.สต.โคกเนียน อ.สะเดา

                                       - สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ นางดวงนภา เพ็ชรมุณี

                                         รพ.สต.บ้านลำพด อ.นาทวี

                                       - สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางอุไร สีหมัด รพ.สต.ท่าแมงลัก อ.เทพา

อสม. ดีเด่น ระดับภาค - สาขา ด่านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน นางสุริยา หลำเบ็ลสะ รพ.สต.บ้านหินผุด อ.หาดใหญ่

อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด - สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางกมลทิพย์ กุลจิตติสุนทร รพ.สต.ทับช้าง อ.นาทวี

                                       - สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางชรินทร์ทิพย์ ภูริพงศธร สอน.พะตง อ.หาดใหญ่

                                       - สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางพรทิพย์ คงภิทักษ์ รพ.สต.ท่าไทร อ.เทพา

                                       - สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางสาวกิจวรรณ ทวาสิโก รพ.สต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร

                                       - สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม นายพิษณุ ไฝอินทร์ รพ.สต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ

                                       - สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางจำนันท์ เพ็ชรรักษ์ รพ.สต.คลองรำ อ.สะเดา

                                       - สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นางมลิวรรณ โประเทพ รพ.สต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง

                                       - สาขาทันตสุขภาพ นางสุวลักษณ์ ยวงใย รพ.สต.บ้านลำชิง อ.นาทวี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358