ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน 4 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

                          1 รายการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง ในวงเงิน 1,138,200 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                          2 รายการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ในวงเงิน 1,138,200 บาท (เงินหนึ่งล้าน-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                         3 รายการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลคลองเปียะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ในวงเงิน 1,138,200 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก

                        4 รายการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบาโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 หลัง ในวงเงิน วงเงิน 1,138,200 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก

จากเงินงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ.pdf 544.12 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369