ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ดีที่สุด และประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุนยา เอ็นจิเนียริ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,066,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                   เนื่องจากผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุนยา เอ็นจิเนียริ่ง ไม่มาลงนามสัญญารายการก่อสร้างดังกล่าว จำนวน 3 ครั้ง และจังหวัดสงขลาจะดำเนินการตามระเบียบฯ ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ข้อ 10 ข้อสงวนสิทธิ์ ในการยื่นข้อเสนอ และอื่น ๆ ข้อ 10.3 “ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๗ (ค่าจ้างและการจ่ายเงิน) จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” จังหวัดสงขลาจึงขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดังกล่าว

                     ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ขอยกเเลิกประกาศรายชื่อผู้ขนะ รพ.สต.ควนขัน e-bding.pdf 591.81 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365