ผลวิเคราะห์ร้อยละของผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำแนกตามสถานที่ๆสัมพันธ์กับผู้ป่วยระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-6 กค.64