วิจัย

 ทีมให้คำปรึกษา

  • - นายวรัตถ์ ศิริชา     08 8835 9279
  • - นางมณี แพทย์พงศ์    08 7288 3600
  • - นายอัฐพงค์ คงช่วย     09 1048 9007
คำสั่งวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

จริยธรรมวิจัย

 กำหนดการพิจารณาจริยธรรมวิจัย

  • ไตรมาส 1 เดือนพฤศจิกายน
  • ไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์
  • ไตรมาส 3 เดือนพฤษภาคม
  • ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม
ความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยครั้งแรก
ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยครั้งแรก
หลักฐานประกอบการยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองจริยธรรมวิจัย
แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย
หมายเหตุ : ในการยื่นขอจริยธรรมวิจัยให้ส่งหลักฐานล่วงหน้า 1 เดือน ประกอบด้วย แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย และเค้าโครงวิจัย 3 บท สำเนาส่งจำนวน 10 ชุด