"ประชาชนสงขลาแข็งแรง บุคลากรมีความสุข ระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ภายใต้การพัฒนาดิจิทัลการแพทย์ การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย"

คนสงขลาแข็งแรง 2570

Slider