เกี่ยวกับองค์กร

เป้าหมายนโยบาย

ประชาชนสงขลาแข็งแรง บุคลากรมีความสุข ระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ภายใต้การพัฒนาดิจิทัลการแพทย์ การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

ค่านิยม