Page 18 - เอกสารตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2562 สสจ.สงขลา
P. 18

ข้อมูลทั่วไป                       6

        2.2 สภาพเศรษฐกิจ
           ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในเดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.0 จากเดือนเดียวกันปีก่อน
        พิจารณาจากเครื่องชี้ด้านอุปาทาน ขยายตัว ร้อยละ 13.1 สะท้อนได้จากภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ
        6.6 ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ดัชนีภาคบริการ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 40.0
        จากจํานวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้น
           ดัชนีภาคเกษตรกรรม หดตัว ร้อยละ -19.1 ตามปริมาณผลผลิตยางพาราและกุ้งขาวลดลง ประกอบกับ

        ราคาสินค้าเกษตรหดตัว ร้อยละ -18.2 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 4.8 ตามการจัดเก็บ
        ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําเข้าของด่านศุลกากร ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 1.5 จากการ
        จดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น

        ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ณ ธันวาคม 2561

        2.3 สภาพทางสังคม

           2.3.1 ศาสนา
               ประชากรในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 63.71 รองลงมานับถือ
        ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 33.16 และนับถือศาสนาอื่น ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) ร้อยละ 3.13 มีวัด จํานวน 432 แห่ง

        สํานักสงฆ์ จํานวน 113 แห่ง มัสยิด จํานวน 395 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จํานวน 15 แห่ง

        ตารางที่ 2 จํานวน วัด ที่พักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ จังหวัดสงขลา ปี 2561

             อําเภอ         วัด      สํานักสงฆ์    มัสยิด    โบสถ์คริสต์

         เมือง              39        3       18       3
         สทิงพระ             39        2        5        -

         จะนะ              27        6       70        -
         นาทวี              26        12       28        -

         เทพา              21        1       67       1

         สะบ้าย้อย            14        8       59        -
         ระโนด              47        2        2        -

         กระแสสินธุ์           13        3        -        -

         รัตภูมิ             28        8       24       1
         สะเดา              24        19       40       1

         หาดใหญ่             54        21       45       9

         นาหม่อม             12        6        -        -
         ควนเนียง            20        7        7        -

         บางกล่ํา            13        2       11        -

         สิงหนคร             46        6       17        -
         คลองหอยโข่ง           9        7        -        -

                   รวม    432       113       395       15

        ที่มา : สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ มกราคม 2561



       การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปี 2562 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23