หน่วยงานภายใน

ลำดับที่ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร มือภือ เว็บไซต์
1 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 074-326097 ต่อ 105 - 088-7881754 เว็บไซต์
2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 074-326097 ต่อ 304 - 088-7881752 เว็บไซต์
3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตเเละยาเสพติด 074-326097 ต่อ 302 074-440637 088-7881753 เว็บไซต์
4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 074-326097 ต่อ 303 074-312237 088-7881760 เว็บไซต์
5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 074-326097 ต่อ 404 - 088-7881749 เว็บไซต์
6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากรและรูปแบบบริการ 074-326097 ต่อ 305 074-312703 088-7881751 เว็บไซต์
7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 074-326097 ต่อ 405 074-326051 088-7881758 เว็บไซต์
8 กลุ่มงานนิติกร 074-326097 ต่อ 506 - 088-7861903 เว็บไซต์
9 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 074-326097 ต่อ 504 074-312863 088-7881757 เว็บไซต์
10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 074-326097 ต่อ 409 074-313800 088-7862535 เว็บไซต์
11 ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 074-326097 ต่อ 103 074-313292 088-7881750 เว็บไซต์
12 ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 074-326097 ต่อ 307 - 088-7861949 เว็บไซต์
13 ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา 074-326097 ต่อ 106 074-323292 ต่อ 12 088-7881747 เว็บไซต์
14 ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์ 074-326097 ต่อ 108 047-323292ต่อ 14 088-7881755 เว็บไซต์
15 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เว็บไซต์
16 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 074-326097 ต่อ 107 074-323292 ต่อ 13,15 088-7881747 เว็บไซต์