เกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วิสัยทัศน์ :

องค์กรชั้นนำด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วม เพื่อคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

เป้าหมาย :

“ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข เครือข่ายเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน”

นโยบายสำคัญ ปี 2565 :

3 ปลอด 3 ลด 3 เพิ่ม Health Literacy กำกับดี IT Samrt

พันธกิจ :

1. บริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข ที่ตอบสนองนโยบาย ปัญหาสุขภาพ และบริบทจังหวัด
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างองค์รวม และเชื่อมโยงบริการ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งาน

ยุทธศาสตร์ :

1. ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (PP&P Excellence)
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence)
3. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (People Excellence)
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Governance Excellence)

หลักการทำงาน : Agile Organization

สร้าง : วัฒนธรรมแบบ High performance คือ ทุกคนมีจุดมุ่งหมาย/ความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
สร้าง : ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ/ทรัพยากร/โครงสร้างองค์กร
สร้าง : วัฒนธรรมในการทำงานแบบร่วมมือกัน
ผู้บริหาร : คิดเร็ว แก้ไขปัญหาเร็ว ตัดสินใจเฉียบขาด และรวดเร็ว

แนวทางการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา : Data Driven Society ภายใต้ FACT

Focus: “ชัด จริง เชื่อถือได้”
Appreciate: “มีคุณค่า ถึงประชาชน”
Collaboration: “มีทีมงาน สร้างเครือข่าย”
Time line: กำหนดระยะเวลา มุ่งเน้น “ควบคุม กำกับ ติดตาม”

อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ที่มา : (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560)
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย