เกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วิสัยทัศน์ :

องค์กรชั้นนำด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วม เพื่อคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

หลักการทำงาน :

ทำงานได้ผล คนมีความสุข ทุกปัญหาร่วมแก้ไข

หลักการ 5 ป.

1. ประชุมบูรณาการ
2. ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง
3. ประสานสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งทุกพื้นที่
4. ประกวดผลงานด้านวิชาการ บริการและการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นนวัตกรรม
5. ประเมินผลการดำเนินงาน

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขใขเขตพื้นที่จังหวัด
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย