หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 696
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
551
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลารับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก
2017-03-08
4501
552
สธ.สงขลา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการเฝ้าระวังฯ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรในสังกัด
2017-03-07
5302
553
ประชุม คปสจ.สัญจร
2017-03-02
5141
554
จ.สงขลา ร่วมกับ อ.หาดใหญ่ และมูลนิธิกาญจนบารมี บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส
2017-02-24
6360
555
อ.สิงหนคร ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ฯ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
2017-02-22
6431
556
จ.สงขลา ร่วมกับ อ. ควนเนียงและมูลนิธิกาญจนบารมี บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
2017-02-21
5028
557
ฝ่ายสุขศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ แก่เครือข่ายบริการระดับอำเภอ
2017-02-16
4315
558
สธ.สงขลา จัดประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2017-02-16
5232
559
จัดทีม หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการแก่ประชาชนในการเสด็จเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ประสพอุทกภัย
2017-02-10
5243
560
รอง นพ.สสจ.สงขลา ลงตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตน้ำ ในอำเภอระโนด พร้อมมอบเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรค สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่เกิดอุทกภัย
2017-01-19
7190
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55]56[57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»