วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2566
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 9/2566
วันที่ 01/09/2566 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา 

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

3. ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ศรัณยู สุวรรณสะอาด ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ย้ายมาจากโรงพยาบาลยะลา)  


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  3.3 ความก้าวหน้าของงบประมาณ Long Term Care
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
  3.4 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน Long Term Care
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
  3.6 ความก้าวหน้าการติดตั้งโซล่าเซลล์
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
  5.1 แนวทางการจัดกิจกรรม WRB
  (ผู้นำเสนอ นพ.นัชชา ทัตตานนท์)
  5.2 ร่างจัดสรรงบค่าเสื่อม 2567
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 การ refer back
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
  6.2 การสร้างที่พักบุคลากร
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
  7.1 ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
  (ผู้นำเสนอ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์/ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12/โรงพยาบาลสงขลา)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.1 หมู่บ้านที่สามารถควบคุมไข้เลือกออกได้ดี
  (ผู้นำเสนอ สาธารณสุขอำเภอ)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.2 รายงาน SAT สถานการณ์ปกติ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.4 วัคซีนไข้หวัดใหญ่
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
  10.2 การดำเนินการด้านบริหารช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2566
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ