สธ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรในสังกัดฯ #สธสงขลา #FitFirmFun

 ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คน สสจ.สงขลา FIT FIRM FUN เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2566 ณ ห้องเฟื้องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมี นักโภชนาการ จาก รพ.สงขลานครินทร์ และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำ อ.สิงหนคร เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามีความรู้และทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265