เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง มีความจำเป็นจะขออนุมัติจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จัดจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 4 

จำนวน 5 ห้อง มีรายละเอียดดังนี้

    2.1 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 1 ห้อง

    2.2 ห้องประชุมชบาแดง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 1 ห้อง

    2.3 ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 1 ห้อง

    2.4 ห้องประชุมกรรณิการ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 1 ห้อง

    2.5 ห้องประชุมข้าราชการบำนาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 1 ห้อง

รวม 5 ห้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท (เงินสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566


แชร์