จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 793,800 บาท ระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม 2566 ถึง กันยายน 2566) 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไวต์ www.skho.moph.go.th หรือ www.gprocurement.gp.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 2419 ในวันและเวลาราชการ


แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 171