ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                      ด้วย จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,138,200 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสน- สามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,114,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 171