เผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร / วิจัยสถานการณ์โรคซึมเศร้าฯของพรรณพิไล
เผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร / วิจัยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหล้า สมรัตน์ ขำมา