วิจัย

 ทีมให้คำปรึกษา

  • - นายวรัตถ์ ศิริชา     08 8835 9279
  • - นางมณี แพทย์พงศ์์     08 7288 3600
  • - นายนรพัทธ์ ทรงเดชะ     08 9870 7966
  • - ดร.อัฐพงค์ คงช่วย     09 1048 9007
คำสั่งวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

จริยธรรมวิจัย

 กำหนดการพิจารณาจริยธรรมวิจัย

  • ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม
  • ไตรมาส 2 เดือนมกราคม
  • ไตรมาส 3 เดือนเมษายน
  • ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม
หลักฐานประกอบการยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองจริยธรรมวิจัย
แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย
หมายเหตุ : ในการยื่นขอจริยธรรมวิจัยให้ส่งหลักฐานล่วงหน้า 1 เดือน ประกอบด้วย แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย และเค้าโครงวิจัย 3 บท สำเนาส่งจำนวน 10 ชุด