วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 03/02/2566 เวลา 09:00 น.
ณ ฑิฆัมพร ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางชุติมา คงจันทร์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
  7.1 แผนการดำเนินการอาคารพักพยาบาล รพ.นาหม่อม
  (ผู้นำเสนอ โรงพยาบาลนาหม่อม)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.1 แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก
  (ผู้นำเสนอ สาธารณสุขอำเภอสะเดา )
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.2 ชี้แจงการประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลาปีงบประมาณ2566
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
  10.3 กำหนดการประชุม คปสจ. ปีงบประมาณ 2566
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
  10.4 การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัดสงขลา รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
  Infographic Covid : โควิด19...ป้องกันต่อ อย่ารอให้ป่วยนะ
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายสุขศึกษาและสื่อสารองค์กร)
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ