เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

" ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข เครือข่ายเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน "

นโยบายสำคัญปี 2565

3

ปลอด

แม่ตาย ฆ่าตัวตาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย

3

เพิ่ม

New Normal(Medical Care) กัญชาทางการแพทย์ สุขภาพผู้สูงวัย

Health Literacy

กำกับดี

IT

IT Smart

หลักการทำงาน
เร็ว ชัด กัด ลึก

เร็ว : แปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติที่รวดเร็ว

ชัด : จากนโยบาย สู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน เหมาะสม

กัด : ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่อย่างสมำ่เสมอ

ลึก : ลงติดตามในพื้นที่ที่มีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมาย

อำนาจหน้าที่องค์กร

เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไว้ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด

3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขพื้นที่จังหวัด

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 • นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม

  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

 • นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล

  พ.ศ. 2560 - 2564

 • นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา

  พ.ศ. 2558 - 2560

 • นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณภาใส

  พ.ศ. 2553 - 2558

 • นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์

  พ.ศ. 2549 - 2553

 • นายแพทย์วิเชียร แก่นพลอย

  พ.ศ. 2540 - 2549

 • นายแพทย์เสรี สมเศรษฐ์

  พ.ศ. 2534 - 2539

 • นายแพทย์ประสิทธิ์ วณิชชานนท์

  พ.ศ. 2524 - 2534

 • นายแพทย์เล็ก มโนมัยอุดม

  พ.ศ. 2517 - 2524

 • นายแพทย์บูรพา จันทรสูตร

  พ.ศ. 2504 - 2517

 • นายแพทย์สัญญา เนตรพุกนะ

  พ.ศ. 2501 - 2503

 • นายแพทย์ประกอบ บุญมงคล

  พ.ศ. 2498 - 2501

 • นายแพทย์อัมพร กปิลกาญจน์

  พ.ศ. 2494 - 2498

 • นายแพทย์ปัญญา รื่นวงศา

  -

 • นายแพทย์ชัชวาล วีระพัฒน์

  -

 • นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง

  -

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร