วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 04/01/2567 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา 

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มกฎหมาย)

3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสาธารณสุขอำเภอใหม่ 4 ท่าน (ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา)

     ได้แก่  1) นายอุทัย เส็มย้ง สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย

              2) นายเกรียงศักดิ์ เมืองฤกษ์ สาธารณสุขอำเภอสิงหนคร

              3) นายณัฐพงศ์ ด้วนมี สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

              4) นายภานุมาศ สุขขัง สาธารณสุขอำเภอนาหม่อมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
  (ผู้นำเสนอ นายนิภาศ นิลสุวรรณ)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  3.2 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
  3.4 เฝ้าระวัง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 13 Quick Win 100 วัน
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
  6.2 ผลงานสำคัญ 13 Quick Win / 6.2.1 บัตรประชาชนใบเดียว / 6.2.2 การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล / รองชวน มุณีแนม)
  6.3 ความก้าวหน้าของบลงทุน ปี 2567 - 2568
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
  7.1 ระบบศูนย์ชีวาภิบาล รพ.ควนเนียง
  (ผู้นำเสนอ รพ.ควนเนียง)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.2 รายงาน SAT สถานการณ์ปกติ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.3 สถานการณ์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 เตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
  10.2 สรุปโครงการเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
  10.4 แผนตรวจสอบไขว้ของอำเภอ
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน)
  10.5 มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2567
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ