วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 01/02/2567 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา 

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)

3. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
  5.1 ตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ปีงบประมาณ 2567
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  5.2 มาตราการบำบัดยาเสพติด
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด)
  5.3 มาตราการควบคุมไอกรน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.2 แนวยุทธศาสตร์ทางการดำเนินงานตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
  (ผู้นำเสนอ สสอ.นาทวี)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 ติดตามงบลงทุน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.2 ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.3 การเชื่อมโยงข้อมูลตามนโยบายบัตรใบเดียวรักษาทุกที
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ)
  9.4 การพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ)
  9.5 การบริหารแต่งตั้งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  9.6 การบริหารตำแหน่งว่าง
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ