วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3/2567
วันที่ 07/03/2567 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  (ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา)

3. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ท่าน  (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
  (ผู้นำเสนอ นายวรัตถ์ ศิริชา)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  3.2 สถานการณ์โรคไอกรนจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 ผลงานสำคัญ 13 Quick Win
  
  6.1.1 การเชื่อมโยงข้อมูลตามนโยบายบัตรใบเดียวรักษาทุกที่
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายดิจิทัลและช้อมูลสุขภาพ)
  6.1.2 การเตรียมการ Money Safety MOPH
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.1 ความก้าวหน้า CBTx
  (ผู้นำเสนอ สสอ.กระแสสินธุ์ / สสอ.เทพา /สสอ.หาดใหญ่ / สสอ.รัตภูมิ)
  ความก้าวหน้า CBTx สสอ.กระแสสินธุ์
  (ผู้นำเสนอ สสอ.กระแสสินธุ์)
  ความก้าวหน้า CBTx สสอ.เทพา
  (ผู้นำเสนอ สสอ.เทพา )
  ความก้าวหน้า CBTx สสอ.หาดใหญ่
  (ผู้นำเสนอ สสอ.หาดใหญ่ )
  ความก้าวหน้า CBTx สสอ.รัตภูมิ
  (ผู้นำเสนอ สสอ.รัตภูมิ)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 ติดตามงบลงทุน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.2 ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.4 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  9.5 การดำเนินงานยาเสพติด/การฆ่าตัวตาย
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายสุขจิตและยาเสพติด)
  9.6 การดำเนินงาน NCD
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
  9.7 การคัดกรองสุขภาพผู้สุงอายุ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ