วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2567
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 04/04/2567 เวลา 08:30 น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา 

 2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)

3. กิจกรรมรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ 


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
  (ผู้นำเสนอ นายวรัตถ์ ศิริชา)
   1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 การเตรียมสำหรับผู้เข้าประกอบพิธีฮัจย์และสถานะสุขภาพ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ / ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
  4.1 การดำเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์โรคหัดและโรคไอกรนในพื้นที่
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
  5.1 เตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ / ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 ผลงานสำคัญ 13 Quick Win
  
  6.1.1 นักท่องเที่ยวปลอดภัย (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศรัณยู สุวรรณสะอาด)
  6.1.2 การดำเนินงาน Financial Data Hub / บัตรประชาชนใบเดียว
  (ผู้นำเสนอ นางชุติมา คงจันทร์ / นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
  6.1.2.1 การดำเนินงาน Financial Data Hub
  (ผู้นำเสนอ นางชุติมา คงจันทร์ )
  6.1.2.2 บัตรประชาชนใบเดียว
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
  6.2 งานกาชาด ปี 2567
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายปฐมภูมิฯ)
  6.3 โครงการกาญจนบารมีฯ
  (ผู้นำเสนอ นพ.นัชชา ทัตตานนท์)
  6.4 Refer Back
  (ผู้นำเสนอ นพ.นัชชา ทัตตานนท์)
  6.5 แนวทางการดำเนินงาน SHERT/คำสั่งคณะกรรมการ SHERT สสจ
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
  7.1 ผลการประเมินตนเองศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ / รพ.สทิงพระ / รพ.ระโนด )
  7.2 ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลหาดใหญ่
  (ผู้นำเสนอ รองแพทย์ รพ.หาดใหญ่)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 สรุปงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร ปี 2567
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
  9.2 ติดตามงบลงทุน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.3 ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.5 การจัดตั้งกลุ่มภารกิจดิจิทัล / กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  9.6 โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ / รพ.หาดใหญ่ / รพ.สงขลา)
  9.6.2 รพ.หาดใหญ่
  
  9.6.3 รพ.สงขลา
  
  9.7 ติดตามงบค่าเสื่อม
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.4 อบรมถอดบทเรียนชุมชนล้อมรักษ์ จ.สงขลา
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด)
  10.6 การประกวดผู้สูงอายุต้นแบบเทพบุตร สมิหลา-เทพธิดาช่อลำดวน (งานกาชาดสงขลา 2567)
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
  10.7 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานกฏหมาย)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ