กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

คู่มือการบันทึก Event Base ระดับจังหวัด เข้าสู่เว็บไซต์กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

คู่มือการบันทึก Event Base ระดับจังหวัด  

https://eventbased-doe.moph.go.th/eventbase_prov/user/login/

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การบันทึกข้อมูลEventbaseจังหวัด.pdf 689.88 KB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 365