กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

แจ้งกฎหมาย

รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจหน้าที่ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มแจ้งกฎหมายฯ.pdf 298.68 KB
2 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย.pdf 608.09 KB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 365