ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์จุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการ ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ด้วยจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์ จุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,500,000 บาท (เงินสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,273,933 บาท (เงินสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศและเอกสารประกวดเอกสารอิเล็กทรอนิก.pdf 627.47 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358