ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์จุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) จำนวน 1 รายการ

               ตามประกาศจังหวัดสงขลา ได้ประกาศราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์จุดก่อน เข้าสู่บริการและจุดให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่         28 พฤศจิกายน 2566 และ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. นั้น

          เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 “ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม”

                    จังหวัดสงขลาจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ยกเลิกประกาศ one stop service.pdf 571.85 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358