ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2567 

ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

- นโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- การกำหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศของหน่วยงาน (Access Control)

- การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)

- การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและระบบปฏิบัติการ (Network and Operating System Access Control)

- แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

- การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358