วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 03/03/2566 เวลา 09:00 น.
ณ ฑิฆัมพร ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา 

 2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
   1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 ความก้าวหน้าการเบิกยาที่รองรับ Service plan
  (ผู้นำเสนอ นายธรรมชน ฉายบุญชยภัทร)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.1 แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.2 รายงาน SAT สถานการณ์ปกติ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.4 ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม/งบลงทุน/งบประมาณ
  (ผู้นำเสนอ CFO (กลุ่มงานประกันสุขภาพ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป))
  9.5 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19
  (ผู้นำเสนอ CFO (กลุ่มงานบริหารทั่วไป))
  9.6 Service plan Intermediate care; IMC
  (ผู้นำเสนอ CSO (นพ.หาญชัย พินัยกุล))
  9.7 Service plan อุบัติเหตุ
  (ผู้นำเสนอ CSO (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ))
  9.8 ความก้าวหน้าการดำเนินงานครรภ์เสี่ยงจังหวัดสงขลา
  (ผู้นำเสนอ CPPO (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ))
  9.9 ความครอบคลุมการเจาะ HCT ในทารก และการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก
  (ผู้นำเสนอ CPPO (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ))
  9.10 เด็กพัฒนาการล่าช้า เข้าสู่ TEDA4I
  (ผู้นำเสนอ CPPO (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ))
  9.11 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 9 ด้าน
  (ผู้นำเสนอ CPPO (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ))
  9.12 ความก้าวหน้าการดำเนินงานดิจิทัลทางการแพทย์
  (ผู้นำเสนอ CIO (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข))
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 การประเมิน EMS ( Environment /Modernization /Smart service)
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
  10.2 การเบิกจ่ายค่าป่วยการของ อสม.
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ