การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ปี 2566
ลำดับ เอกสาร ครั้งที่ เดือน รับรองรายงานการประชุม Onepage อ่าน
1 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 12/2566 ธ.ค.
2 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 11/2566 พ.ย.
3 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 10/2566 ต.ค.
4 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 9/2566 ก.ย.
5 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 8/2566 ส.ค.
6 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 7/2566 ก.ค.
7 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 6/2566 มิ.ย.
8 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 5/2566 พ.ค.
9 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 4/2566 เม.ษ.
10 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 3/2566 มี.ค.
11 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 2/2566 ม.ค.
12 วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 1/2566 ม.ค.