วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 06/01/2566 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง ชั้น 2 ตึกสาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ : ดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานการประชุม : ดาวน์โหลด

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร และยา)

3. มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับอำเภอ/โซน พร้อมทั้งมอบเสื้อสามารถให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จำนวน 13 สาขา (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางชุติมา คงจันทร์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 ติดตามการใช้งบประมาณตาม Service plan 9 รายการ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
  3.2 ติดตามข้อมูลการ Refer back
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 แผนการจัดซื้อยาสำหรับ COVID - 19
  (ผู้นำเสนอ นายธรรมชน ฉายบุญชยภัทร)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  8.1 สถานการณ์โรคมาลาเรีย
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ)
  8.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 ความก้าวหน้ารายงาน 506
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  9.3 รายการยารองรับ Service Plan
  (ผู้นำเสนอ CSO)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 เตรียมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
  10.2 ตรวจราชการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  (ผู้นำเสนอ นพ.เดชา แซ่หลี)
  10.3 ประเด็นตรวจราชการกัญชา
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ)
  10.4 การเตรียมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ